Practice & Preparation Advice

Why are Aptitude Assessments used?

Employers often use aptitude assessments as part of their assessment procedures for the selection and development of staff. Research has shown that they are powerful predictors of performance at work.

Assessments help you to:

 • demonstrate your strengths
 • be assessed fairly on job relevant criteria
 • find out more about your strengths and development needs
 • make future career decisions based on your abilities

Assessments help employers to:

 • select people best suited to the demands of the job
 • identify areas where individuals might benefit from further development
 • obtain objective information about people's abilities

Online Practice Tests

Complete realistic timed practice questions online by selecting the appropriate link below.

While you are in a practice test you can complete the questions as many times as you like. To re-access a practice test after you have opted to Finish, simply select the required link again.

You will be given onscreen feedback for each question that you answer. The purpose of the practice tests is to familiarise you with the format of the actual test and working to strict time limits.

The difficulty of the example questions does not necessarily represent the difficulty level of the test itself.

Preparation Guide Downloads

The preparation guides below provide an offline alternative to the online Practice Tests.

Select the relevant link to open the document or right click on the link and select ‘Save target as’ to download to your computer.

Analysis Aptitude Range Preparation Guides

Preparation Guides for Verbal, Numerical and Diagrammatic Analysis test types as featured in Swift Analysis Aptitude, Verbal Analysis Aptitude, Numerical Analysis Aptitude, Diagrammatic Analysis Aptitude, Professional Aptitudes, Work Aptitudes and Abstract Reasoning as featured in Swift Executive Aptitude.

Comprehension Aptitude Range Preparation Guides

Preparation Guides for Verbal Comprehension, Numerical Comprehension and Error Checking test types as featured in Swift Comprehension Aptitude, Verbal Comprehension Aptitude, Numerical Comprehension Aptitude, Error Checking Aptitude, Customer Aptitudes, Commercial Aptitudes, Administrative Aptitudes and Operational Aptitudes.

Technical Aptitude Range Preparation Guides

Preparation Guides for Spatial, Mechanical and Diagrammatic Reasoning test types as featured in Swift Technical Aptitude, Spatial Reasoning Aptitude, Mechanical Reasoning Aptitude, Diagrammatic Reasoning Aptitude and Practical Aptitudes.

If you have any further queries or issues please check out our FAQ (Frequently Asked Questions) and Technical Tips pages.

Råd til øving og forberedelser

Hvorfor bruker vi skikkethetstester?

Arbeidsgivere bruker ofte skikkethetstester som en del av vurderingen når de gjør ansettelser og utvikler personalet sitt. Forskning har vist at disse testene kan forutsi en persons arbeidsprestasjoner på en effektiv måte.

Testene hjelper deg med å:

 • vise styrkene dine
 • bli rettferdig vurdert opp mot relevante kriterier
 • finne ut mer om dine egne styrker og utviklingsbehov
 • gjøre gode valg om din fremtidige karriere basert på ferdighetene dine

Testene hjelper arbeidsgiverne med å:

 • velge personene som er best egnet til kravene som stilles i jobben
 • identifisere områder der ansatte kan ha nytte av videre utvikling
 • skaffe til veie objektiv informasjon om ansattes ferdigheter

Nettbaserte øvingstester

Du kan trene på å besvare øvingsspørsmål med reelle tidsbegrensninger ved å klikke på den aktuelle lenken nedenfor.

I øvingstesten kan du besvare spørsmålene så mange ganger du vil. For å gå tilbake til en øvingstest etter du har valgt Fullfør, er det bare å klikke på lenken på nytt.

Du vil få tilbakemeldinger på skjermen for hvert spørsmål du besvarer. Formålet med øvingstestene er å gjøre deg kjent med formatet til den ordentlige testen og venne deg til de strenge tidsbegrensningene.

Vanskelighetsgraden på eksempelspørsmålene tilsvarer ikke nødvendigvis vanskelighetsgraden på selve testen.

Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du ta en titt på sidene våre med FAQ (ofte stilte spørsmål) og tekniske tips .

Syor untuk Latihan & Persediaan

Mengapakah Ujian Aptitud dilakukan?

Pihak majikan sering menggunakan ujian aptitud sebagai salah satu prosedur penilaian bagi tujuan pemilihan pekerja dan pembangunan kakitangan. Kajian menunjukkan bahawa ujian aptitud merupakan kaedah yang boleh dipercayai untuk meramalkan prestasi kerja.

Ujian aptitud ini membantu anda untuk:

 • memperlihatkan kemampuan diri anda
 • mendapatkan penilaian secara adil mengikut kriteria yang berkaitan dengan kerja
 • mengetahui lebih lanjut tentang kekuatan diri anda dan keperluan pembangunan diri
 • membuat keputusan mengenai kerjaya anda pada masa hadapan berdasarkan kebolehan anda

Ujian ini membantu majikan untuk:

 • memilih individu yang paling sesuai untuk memenuhi keperluan kerja
 • mengenal pasti aspek pembangunan selanjutnya yang mungkin dapat memberi manfaat kepada individu
 • memperoleh maklumat objektif tentang kebolehan pekerja

Ujian Latihan Dalam Talian

Lengkapkan soalan-soalan latihan bermasa yang realistik dengan memilih pautan yang sesuai di bawah.

Semasa anda melakukan ujian latihan, anda boleh melengkapkan soalan tersebut dengan seberapa kerap yang anda kehendaki. Untuk memasuki semula ujian latihan selepas anda memilih Selesai, anda hanya perlu memilih pautan yang berkenaan sekali lagi.

Anda akan diberikan maklum balas pada skrin bagi setiap soalan yang anda jawab. Tujuan ujian latihan adalah untuk membiasakan anda dengan format ujian sebenar dan membolehkan anda berlatih melengkapkan soalan dalam had masa yang telah ditetapkan.

Kesukaran soalan-soalan contoh tidak semestinya mencerminkan tahap kesukaran ujian yang sebenar.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut atau masalah, sila rujuk halaman FAQ (Soalan-soalan Lazim) dan Tip Teknikal kami.

Rady k nácviku a přípravě

K čemu testy Aptitude slouží?

Zaměstnavatelé často používají testy Aptitude jako součást hodnocení při výběru a rozvoji pracovníků. Průzkum dokládá, že se jedná o účinné nástroje při předpovídání pracovního nasazení.

Testy Vám pomohou:

 • prokázat Vaše silné stránky,
 • dosáhnout spravedlivého posouzení dle relevantních kritérií,
 • zjistit více o Vašich silných stránkách a o tom, v čem se zlepšit,
 • činit rozhodnutí o další kariéře na základě Vašich schopností.

Testy pomáhají zaměstnavatelům:

 • vybrat nejvhodnější pracovníky na danou pozici,
 • zjistit, v jakých oblastech by mohl být pro jednotlivce přínosný další rozvoj,
 • získat objektivní informace o schopnostech lidí.

On-line cvičné testy

Použijte odpovídající odkaz níže a odpovězte on-line na realistické cvičné otázky s časovým limitem.

Při práci s cvičným testem můžete odpovídat, kolikrát chcete. Chcete-li se k cvičnému testu vrátit poté, co jste klikli na tlačítko Ukončit, jednoduše znovu použijte příslušný odkaz.

Po každé zodpovězené otázce uvidíte na obrazovce vyhodnocení. Účelem cvičných testů je seznámit se s podobou skutečného testu a s prací v podmínkách s pevně stanovenými časovými limity.

Obtížnost vzorových otázek nemusí odpovídat obtížnosti samotného testu.

V případě dotazů či potíží se podívejte na stránky s často kladenými dotazy a s technickými tipy. 

Жаттығу мен дайындалуға қатысты кеңес

Қабілеттілік сынақтары қай себеппен қолданылады?

Жұмыс берушілер қызметкерлерді таңдау және жетілдіруге арналған бағалау процедураларының бір бөлігі ретінде қабілеттілік сынақтарын жиі қолданады. Зерттеу нәтижесінде олар жұмыстағы өнімділіктің тамаша болжау құралдары екені көрсетілген.

Сынақтар сізге төмендегілер бойынша көмектеседі:

 • артықшылықтарыңызды көрсету
 • жұмысқа қатысты критерийлер бойынша әділ бағалану
 • артықшылықтарыңыз және жетілдірілуді қажет ететін тұстарыңыз туралы толығырақ мәлімет алу
 • қабілеттеріңіз негізінде келешектегі мансабыңыз туралы шешім қабылдау

Сынақтар жұмыс берушілерге төмендегілер бойынша көмектеседі:

 • жұмыстың талаптарына ең жақсы сәйкес келетін адамдарды таңдау
 • одан әрі жетілдірілуі адамдарға пайдалы болатын тұстарды анықтау
 • адамдардың қабілеттері туралы объективті мәлімет алу

Онлайн жаттығу сынақтары

Төмендегі тиісті сілтемені таңдау арқылы онлайн режимде уақыты шектеулі шынайы жаттығу сұрақтарына жауап беріңіз.

Жаттығу сынағында отырған кезде, сұрақтарға қалағаныңызша жауап бере беруіңізге болады. Аяқтау түймесін таңдағаннан кейін, жаттығу сынағына қайтадан кіру үшін, қажетті сілтемені қайтадан таңдасаңыз болғаны.

Жауап берген әрбір сұрақ бойынша сізге экранда пікір беріледі. Жаттығу сынақтарының мақсаты — сізді іс жүзіндегі сынақтың форматымен және қатаң түрде белгіленген шектеулі уақытта жұмыс істеу процесімен таныстыру.

Мысал сұрақтардың қиындығы сынақтың қиындық деңгейіне сәйкес келмеуі мүмкін.

Басқа сұрақтарыңыз болса немесе мәселелерге тап болсаңыз, ЖҚС (Жиі қойылатын сұрақтар) және Техникалық кеңестер беттерін қараңыз.

Valmistautuminen & harjoittelu

Miksi soveltuvuustestejä käytetään?

Työnantajat käyttävät usein soveltuvuustestejä työntekijöidensä arvioimiseen, kun heitä ollaan valitsemassa tai kouluttamassa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että soveltuvuustestit ennakoivat hyvin työsuoritusta.

Testit auttavat sinua:

 • osoittamaan vahvuusalueesi
 • tulemaan reilusti arvioiduksi työhön liittyvin kriteerein
 • oppimaan uutta vahvuuksistasi ja kehittämisen tarpeistasi
 • tekemään tulevat urapäätökset kykyjesi perusteella

Testit auttavat työnantajia:

 • valitsemaan työtehtäviin parhaiten soveltuvat henkilöt
 • löytämään osaamisalueet, joilla on vielä kehittämisen varaa
 • saamaan puolueetonta tietoa henkilöiden taidoista

Verkkoharjoitustestit

Tee ajastetut harjoitustehtävät verkossa valitsemalla haluamasi linkki alta.

Harjoitustestissä voit suorittaa tehtävät niin monta kertaa kuin haluat. Tälle sivulle palattuasi Lopeta-painikkeen kautta voit suorittaa harjoitustestin uudelleen valitsemalla kyseisen linkin uudelleen.

Sinulle annetaan ruudulla palautetta jokaisesta vastaamastasi kysymyksestä. Harjoitustestien tarkoitus on tutustuttaa sinut varsinaisen testin muotoon ja tiukkojen aikarajojen puitteissa työskentelemiseen.

Esimerkkikysymysten vaikeustaso ei välttämättä kuvasta itse testin vaikeustasoa.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia testien tekemisessä, katso FAQ (usein kysytyt kysymykset) ja Tekniset vinkit -sivut.

Ratschläge für die Übung und Vorbereitung

Warum werden Fähigkeitstests verwendet?

Arbeitgeber verwenden Fähigkeitstests häufig als Bestandteil ihrer Beurteilungsverfahren für die Auswahl und Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich anhand dieser Tests wirkungsvoll die berufliche Leistungsfähigkeit vorhersagen lässt.

Tests helfen Ihnen:

 • Ihre Stärken zu zeigen
 • hinsichtlich berufsbezogener Kriterien fair beurteilt zu werden
 • mehr über Ihre Stärken und Entwicklungsbedürfnisse herauszufinden
 • Entscheidungen über Ihre zukünftige berufliche Laufbahn anhand Ihrer Fähigkeiten zu treffen

Tests helfen Arbeitgebern:

 • Menschen auszuwählen, die den Anforderungen der zu besetzenden Stelle am besten gerecht werden
 • Bereiche zu identifizieren, in denen Mitarbeiter von einer Weiterentwicklung profitieren könnten
 • objektive Informationen über die Fähigkeiten von Menschen zu erhalten

Online-Übungstests

Bearbeiten Sie realistische Online-Übungsfragen mit Zeitbegrenzungen, indem Sie den entsprechenden Link wählen.

Während des Übungstests können Sie die Beispiele so oft wiederholen, wie Sie möchten. Um einen Übungstest nochmals zu starten, nachdem Sie „Beenden“ gewählt haben, wählen Sie einfach den Link erneut.

Sie bekommen Feedback für jede Frage, die Sie beantworten. Der Zweck der Übungstests ist es, Sie mit dem Format des Tests und den Zeitbegrenzungen vertraut zu machen.

Der Schwierigkeitsgrad der Beispielfragen ist nicht unbedingt repräsentativ für den Schwierigkeitsgrad des Tests selbst.

Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie bitte auf unseren Seiten für häufig gestellte Fragen (FAQs) und technische Tipps nach.

Рекомендации по подготовке

Для чего проводится тестирование на оценку способностей?

Работодатели часто проводят тестирование на оценку различных способностей в рамках общей аттестации сотрудников на этапе подбора и в целях развития персонала. Исследования показали, что такое тестирование позволяет точно прогнозировать производительность сотрудников.

Тестирование поможет Вам:

 • продемонстрировать свои сильные стороны;
 • получить объективную оценку на основании связанных с Вашей должностью критериев;
 • больше узнать о своих сильных сторонах и тех областях, в которых необходимо развиваться;
 • в будущем принимать решения о развитии своей карьеры с учетом своих способностей.

Тестирование поможет работодателям:

 • подобрать сотрудников, которые лучше всего отвечают требованиям к должности;
 • выявить наиболее перспективные области развития отдельных сотрудников;
 • получить объективную информацию о способностях сотрудников.

Интерактивные подготовительные тесты

Для прохождения подготовительного тестирования в условиях ограниченного времени (аналогично реальному тестированию) выберите подходящую ссылку.

При работе с подготовительным тестом Вы можете отвечать на вопросы неограниченное число раз. Для повторного прохождения подготовительного теста после нажатия кнопки «Закончить» просто снова пройдите по требуемой ссылке.

Вы получите комментарии к ответам на все вопросы. Цель подготовительных тестов состоит в том, чтобы Bы ознакомились с форматом реального тестирования и потренировались отвечать на вопросы в условиях строгого ограничения по времени.

Сложность примеров не обязательно отражает уровень сложности самого теста.

Если у Вас возникли вопросы или проблемы, посетите страницы сайта с вопросами и ответами (FAQ) и техническими рекомендациями.

Øvelser og gode råd til forberedelse

Hvorfor anvendes færdighedstest?

Arbejdsgivere anvender ofte færdighedstest som en del af deres vurderingsprocedurer i forbindelse med rekruttering og udvikling af medarbejdere. Forskning har vist, at færdighedstest er stærke prædiktorer for præstation på jobbet.

Test hjælper dig til at:

 • vise dine styrker
 • blive retfærdigt vurderet på jobrelevante kriterier
 • afdække dine styrker og udviklingsbehov
 • tage fremtidige beslutninger om din karriere, baseret på dine færdigheder

Test hjælper arbejdsgivere til at:

 • vælge personer, der bedst matcher jobkravene
 • identificere områder, hvor personen med fordel kan udvikle sig
 • indhente objektiv information om en persons færdigheder

Online øvelsestest

Besvar øvelsesspørgsmål på tid online ved at vælge det relevante link nedenfor.

I en øvelsestest kan du besvare spørgsmålene så mange gange, du vil. Hvis du har valgt at trykke Afslut, men ønsker at få adgang til øvelsestesten igen, klikker du blot på det relevante link igen.

Du vil få feedback på hvert spørgsmål, du besvarer. Formålet med øvelsestesten er at gøre dig fortrolig med formatet i den rigtige test og fortrolig med at arbejde inden for stramme tidsrammer.

Sværhedsgraden på eksempelspørgsmålene afspejler ikke nødvendigvis sværhedsgraden i selve testen.

Se venligst FAQ (ofte stillede spørgsmål) og Tekniske anbefalinger.

Conselhos para treino e preparação

Porque são utilizados Avaliações de aptidão?

As entidades patronais utilizam frequentemente avaliações de aptidão enquanto parte dos seus procedimentos de avaliação para a seleção e desenvolvimento dos funcionários. Estudos de investigação demonstraram que estes testes são indicadores eficazes do desempenho no trabalho.

Estas avaliações ajudam a:

 • demonstrar os pontos fortes
 • realizar uma avaliação justa relativamente a critérios profissionais relevantes
 • descobrir mais sobre os pontos fortes e necessidades de desenvolvimento do funcionário
 • tomar decisões de carreira futuras com base nas capacidades do funcionário

Estas avaliações ajudam as entidades patronais a:

 • selecionar as pessoas mais qualificadas para as exigências do trabalho
 • identificar áreas onde as pessoas possam beneficiar de mais desenvolvimento
 • obter informações sobre objetivos em relação às capacidades das pessoas

Testes de treino online

Responda a perguntas de treino cronometradas realistas online selecionando a ligação adequada em baixo.

Enquanto estiver a realizar um teste de treino, pode responder às perguntas quantas vezes desejar. Para voltar a aceder a um teste de treino após selecionar Concluir, basta voltar a selecionar a ligação necessária.

Ser-lhe-ão apresentados comentários no ecrã para cada pergunta a que responder. O objetivo dos testes de treino consiste em familiarizar-se com o formato do teste real e trabalhar com limites de tempo rigorosos.

A dificuldade das perguntas de exemplo não representa necessariamente o nível de dificuldade do próprio teste.

Se tiver dúvidas ou se ocorrer algum problema, consulte as nossas páginas de Perguntas frequentes e de Dicas técnicas.

Məşq və Hazırlıqla Bağlı Məsləhətlər

Qabiliyyət Qiymətləndirmələri nə üçün istifadə olunur?

İşə götürən qurumlar tez-tez qabiliyyət qiymətləndirmələrindən özlərinin qiymətləndirmə prosedurlarının bir hissəsi kimi işçilərin seçimi və inkişafı məqsədi üçün istifadə edirlər. Tədqiqat göstərir ki, onlar iş göstəricilərini proqnozlaşdıran güclü amillərdir.

Qiymətləndirmələr aşağıdakılar üçün lazımdır:

 • güclü cəhətlərinizi nümayiş etdirmək
 • iş üçün əhəmiyyətli meyarlara uyğun ədalətli qaydada qiymətləndirilmək
 • güclü cəhətləriniz və inkişafa ehtiyacı olan cəhətləriniz barədə daha çox öyrənmək
 • gələcək karyera qərarlarınızı qabiliyyətlərinizə əsaslanaraq qəbul etmək

Qiymətləndirmələr işə götürənlərə bunun üçün lazımdır:

 • işin tələblərinə ən uyğun insanları seçmək
 • fərdi şəxslərin yararlana biləcəyi əlavə inkişaf sahələrini müəyyən etmək
 • insanların bacarıqları barədə obyektiv məlumat əldə etmək

Onlayn Məşq Testləri

Aşağıdakı müvafiq linki seçməklə real müddətli məşq suallarını tamamlayın.

Məşq zamanı siz sualları istədiyiniz qədər tamamlaya bilərsiniz. "Tamamla" düyməsini seçəndən sonra məşq testinə yenidən qayıtmaq üçün, sadəcə tələb olunan linki yenidən seçin.

Cavab verdiyiniz hər bir sual üçün sizə ekranda rəy veriləcək. Bu məşq testlərinin məqsədi sizi əsl testin formatı ilə, eləcə də qısa vaxt ərzində işləməyin çətinliyi ilə tanış etməkdir.

Nümunə sualların çətinliyi, heç də testin çətinlik səviyyəsini əks etdirmir.

Əgər hər hansı əlavə suallarınız və ya problemləriniz varsa, xahiş edirik FAQ (Tez-Tez Verilən Suallar) və Texniki Məsləhətlər  səhifələrini yoxlayın.

Consejos de preparación y práctica

¿Por qué se utilizan los test de aptitud?

A menudo, las empresas usan los test de aptitud como evaluación en los procesos de selección y desarrollo de personal. Los estudios han demostrado que predicen de manera eficaz el rendimiento en el trabajo.

Los test le permiten:

 • demostrar sus fortalezas
 • recibir una evaluación imparcial relacionada con aspectos relevantes del trabajo
 • conocer mejor sus fortalezas y necesidades de desarrollo
 • elegir una trayectoria laboral en función de sus habilidades

Los test permiten que las empresas:

 • seleccionen los candidatos que mejor se ajustan a los requisitos del trabajo
 • identifiquen aspectos a desarrollar entre las personas
 • obtengan una información objetiva sobre las habilidades de las personas

Test de práctica en línea

Conteste a las preguntas dentro del límite de tiempo a través del enlace que corresponda entre los que se muestran a continuación.

Podrá leer las instrucciones y completar las preguntas tantas veces como desee. Si desea volver a realizar el test de práctica una vez que haya pulsado el botón Finalizar, tan solo seleccione de nuevo el enlace que corresponda.

Se le proporcionará información sobre cada pregunta que responda. Los test de práctica le permitirán familiarizarse con el formato del test real y responder a las preguntas con un límite de tiempo.

La dificultad de las preguntas en los ejemplos no representa necesariamente el nivel de dificultad de la prueba.

Si tiene cualquier pregunta o problema, consulte nuestras páginas de Preguntas frecuentes y Recomendaciones técnicas. 

Saran untuk Latihan dan Persiapan

Mengapa Tes Kemampuan digunakan?

Perusahaan sering kali menggunakan tes kemampuan sebagai bagian dari prosedur penilaian untuk pemilihan dan pengembangan staf. Riset telah menunjukkan bahwa tes kemampuan adalah indikator yang sangat baik untuk kinerja di tempat kerja.

Tes membantu Anda untuk:

 • menunjukkan keunggulan Anda
 • mendapatkan penilaian yang adil atas kriteria pekerjaan yang relevan
 • menemukan lebih banyak mengenai keunggulan dan kebutuhan pengembangan Anda
 • mengambil keputusan karier masa depan berdasarkan kemampuan Anda

Tes membantu perusahaan untuk:

 • memilih orang yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 • mengidentifikasi bidang kerja individu yang dapat diuntungkan oleh pengembangan lebih lanjut
 • mendapatkan informasi yang objektif mengenai kemampuan karyawan

Tes Latihan Online

Selesaikan pertanyaan latihan secara online dengan alokasi waktu sebagaimana tes aktual dengan memilih tautan yang sesuai di bawah ini.

Saat Anda mengikuti tes latihan, Anda dapat menyelesaikan pgfgfanyaan sesering yang Anda inginkan. Untuk mengakses kembali tes latihan setelah memilih Finish (Selesai), cukup pilih kembali tautan yang diperlukan.

Anda akan mendapatkan umpan balik pada layar untuk setiap pertanyaan yang Anda jawab. Tujuan tes latihan ini adalah untuk membiasakan Anda dengan format tes aktual dan menjawab dalam batasan waktu yang ketat.

Kesulitan pertanyaan contoh tidak menggambarkan tingkat kesulitan tes itu sendiri.

Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau menjumpai masalah, bacalah halaman FAQ  (Pertanyaan Umum) dan Kiat Teknis  kami.

Conselhos de prática e preparação

Por que usar testes de aptidão?

Os empregadores costumam usar testes de aptidão como parte de seus procedimentos de avaliação para a seleção e o desenvolvimento de pessoal. Pesquisas têm mostrado que esses testes são ferramentas poderosas para prever o desempenho no trabalho.

Testes ajudam você a:

 • demonstrar seus pontos fortes
 • ser avaliado de maneira justa no que diz respeito a critérios relevantes ao cargo
 • saber mais sobre seus pontos fortes e necessidades de desenvolvimento
 • tomar futuras decisões de carreira com base nas suas habilidades

Testes ajudam os empregadores a:

 • selecionar as pessoas que melhor atendem às exigências do cargo
 • identificar áreas em que as pessoas podem se beneficiar com práticas de desenvolvimento adicionais
 • obter informações objetivas sobre as habilidades das pessoas

Testes práticos online

Responda a perguntas práticas reais e cronometradas online, selecionando o link apropriado abaixo.

Enquanto estiver em um teste prático, você poderá responder às perguntas quantas vezes quiser. Para acessar mais uma vez um teste prático depois de ter escolhido Concluir, basta selecionar o respectivo link novamente.

Você receberá um feedback na tela para cada pergunta respondida. A finalidade dos testes práticos é fazer com que você se familiarize com o formato do teste real e o trabalho sujeito a rigorosos limites de tempo.

‬A dificuldade das perguntas de exemplo não representa necessariamente o nível de dificuldade do teste.‭

Se você tiver outras dúvidas ou problemas, confira nossas páginas de FAQ (perguntas frequentes) e Dicas técnicas. 

نصائح التدريب والإعداد

لماذا تُستخدَم اختبارات القدرات؟

غالبًا ما يستخدم أصحاب الأعمال اختبارات القدرات باعتبارها جزءًا من إجراءات اختيار طاقم العمل وتنميته. أوضحت الأبحاث إلى أن هذه الاختبارات مؤشرات فعَّالة للأداء في العمل.

تساعدك الاختبارات في:

 • إظهار جوانب قوتك
 • تقييمك تقييمًا عادلًا وفق المعايير المرتبطة بالوظيفة
 • التعرف على المزيد حول جوانب قوتك ومتطلبات تنميتك
 • صناعة القرارات المهنية المستقبلية على أساس قدراتك

تساعد الاختبارات أصحاب الأعمال في:

 • اختيار أنسب الأشخاص لمتطلبات الوظائف
 • تحديد المجالات التي تنفع الأفراد بإجراء المزيد من التنمية فيها
 • الحصول على معلومات موضوعية عن قدرات الأشخاص

اختبارات التدريب عبر الإنترنت

أكمل الأسئلة التدريبية الموقوتة المماثلة للاختبار الفعلي عبر الإنترنت عن طريق تحديد الرابط المناسب أدناه.

عند دخولك أحد الاختبارات التدريبية، تستطيع إكمال الأسئلة بعدد المرات التي ترغبها. لإعادة دخول إحدى الاختبارات التدريبية بعد اختيارك إنهاء، ما عليك سوى إعادة تحديد الرابط المطلوب.

سيظهر لك على الشاشة تعليقاتٌ على كل سؤال تجيبه. الهدف من الاختبارات التدريبية تحقيق الألفة بشكل الاختبار الفعلي والتدريب على قيود وقت الاختبار.

‬ليس بالضرورة أن تمثل صعوبة أمثلة الأسئلة مستوى صعوبة الاختبار نفسه.

إذا كان لديك أي استفسار أو مسألة أخرى؛ يُرجَى مطالعة الأسئلة الشائعة الواردة إلينا و صفحات النصائح الفنية. 

关于练习&准备的建议

为什么使用能力测试?

雇主通常将能力测试作为员工选拔和发展评估程序的一部分。研究表明,此类测试可对工作绩效进行非常有效的预测。

测试可帮助您:

 • 展示您的优势
 • 依据工作相关标准得到公平的评估
 • 发现您更多的优势和发展需求
 • 根据您的能力做出未来职业决策

测试可帮助雇主:

 • 选择最符合工作要求的员工
 • 确定个人可能从长远发展中受益的领域
 • 获取有关个人能力的客观信息

在线测试练习

通过选择下面相应的链接,在线完成模拟限时练习题。

进行练习测试时,您可以任意多次完成所有问题。已经选择了结束之后,您只能再次点击所需的链接重新进行练习测试。

您回答的每一个问题将会在屏幕上被即时核对。练习测试的目的是让您熟悉实际测试的形式,并在严格的时限内完成作答。

示例问题的难度并不代表测试本身的难度。

如果您还有任何疑问或问题,请查看我们的FAQ(常见问题)和技术提示页面。

Consejos de preparación y práctica

¿Por qué se utilizan las pruebas de aptitud?

A menudo, las empresas usan las pruebas de aptitud como evaluación en los procesos de selección y desarrollo de personal. Los estudios han demostrado que predicen de manera eficaz el rendimiento en el trabajo.

Las pruebas le permiten:

 • demostrar sus fortalezas
 • recibir una evaluación imparcial relacionada con aspectos relevantes del trabajo
 • conocer mejor sus fortalezas y necesidades de desarrollo
 • elegir una trayectoria laboral en función de sus habilidades

Las pruebas permiten que las empresas:

 • seleccionen los candidatos que mejor se ajustan a los requisitos del trabajo
 • identifiquen aspectos a desarrollar entre las personas
 • obtengan una información objetiva sobre las habilidades de las personas

Prueba de práctica en línea

Conteste a las preguntas dentro del límite de tiempo a través del enlace que corresponda entre los que se muestran a continuación.

Podrá leer las instrucciones y completar las preguntas tantas veces como desee. Si desea volver a realizar la prueba de práctica una vez que haya pulsado el botón Finalizar, tan solo seleccione de nuevo el enlace que corresponda.

Se le proporcionará información sobre cada pregunta que responda. Las pruebas de práctica le permitirán familiarizarse con el formato de la prueba real y responder a las preguntas con un límite de tiempo.

La dificultad de las preguntas en los ejemplos no representa necesariamente el nivel de dificultad de la prueba.

Si tiene cualquier pregunta o problema, consulte nuestras páginas de Preguntas frecuentes y Recomendaciones técnicas. 

Consejos de preparación y práctica

¿Por qué se utilizan las pruebas de aptitud?

A menudo, las empresas usan las pruebas de aptitud como evaluación en los procesos de selección y desarrollo de personal. Los estudios han demostrado que predicen de manera eficaz el rendimiento en el trabajo.

Las pruebas le permiten:

 • demostrar sus fortalezas
 • recibir una evaluación imparcial relacionada con aspectos relevantes del trabajo
 • conocer mejor sus fortalezas y necesidades de desarrollo
 • elegir una trayectoria laboral en función de sus habilidades

Las pruebas permiten que las empresas:

 • seleccionen los candidatos que mejor se ajustan a los requisitos del trabajo
 • identifiquen aspectos a desarrollar entre las personas
 • obtengan una información objetiva sobre las habilidades de las personas

Prueba de práctica en línea

Conteste a las preguntas dentro del límite de tiempo a través del enlace que corresponda entre los que se muestran a continuación.

Podrá leer las instrucciones y completar las preguntas tantas veces como desee. Si desea volver a realizar la prueba de práctica una vez que haya pulsado el botón Finalizar, tan solo seleccione de nuevo el enlace que corresponda.

Se le proporcionará información sobre cada pregunta que responda. Las pruebas de práctica le permitirán familiarizarse con el formato de la prueba real y responder a las preguntas con un límite de tiempo.

La dificultad de las preguntas en los ejemplos no representa necesariamente el nivel de dificultad de la prueba.

Si tiene cualquier pregunta o problema, consulte nuestras páginas de Preguntas frecuentes y Recomendaciones técnicas. 

Advies voor oefenen en voorbereiden

Waarom worden bekwaamheidstests gebruikt?

Werkgevers gebruiken vaak bekwaamheidstests als onderdeel van hun beoordelingsprocedures voor selectie en ontwikkeling van werknemers. Onderzoek heeft aangetoond dat deze tests de werkprestaties goed voorspellen.

De tests helpen u:

 • uw sterke punten te laten zien
 • eerlijk te worden beoordeeld op relevante criteria voor de functie
 • meer te leren over uw sterke punten en over waar u aan moet werken
 • besluiten te nemen over uw toekomstige carrière op basis van uw vaardigheden

De tests helpen werkgevers:

 • de mensen te selecteren die het best voldoen aan de vereisten van de functie
 • gebieden te identificeren waarin het voor mensen nuttig is zich verder te ontwikkelen
 • objectieve informatie te krijgen over de vaardigheden van mensen

Online oefentests

Doe online de oefenvragen met een realistische tijdslimiet door de bijbehorende koppeling hieronder te volgen.

Zolang u in de oefentest bent, kunt u de vragen zo vaak maken als u wilt. Voor het opnieuw openen van een oefentest nadat u Voltooien hebt gebruikt, selecteert u gewoon de vereiste koppeling opnieuw.

U krijgt feedback op het scherm voor elke vraag die u beantwoordt. Het doel van de oefentests is bekend te raken met hoe de echte test er uitziet en met het werken onder een strikte tijdslimiet.

De moeilijkheidsgraad van de voorbeeldvragen is niet per definitie gelijk aan de moeilijkheidsgraad van de test zelf.

Als u verdere vragen of problemen hebt, raadpleegt u onze pagina's met veelgestelde vragen (FAQ) en technische tips. 

Consigli per l'esercitazione e la preparazione

Perché si usano i test attitudinali?

Le aziende usano spesso i test attitudinali come parte delle proprie procedure di valutazione nell'ambito della selezione e dello sviluppo del personale. Gli studi hanno dimostrato che predicono in maniera efficace il rendimento sul lavoro.

I test ti permettono di:

 • dimostrare i tuoi punti di forza
 • essere valutato in maniera equa in base ai criteri pertinenti al lavoro
 • approfondire i tuoi punti di forza e le aree che devi sviluppare
 • prendere decisioni sulla tua futura carriera professionale basandoti sulle tue competenze

I test permettono alle aziende di:

 • selezionare le persone che più soddisfano i requisiti del lavoro
 • individuare le aree dal cui ulteriore sviluppo i singoli individui possono trarre beneficio
 • ottenere informazioni oggettive riguardo le abilità dei singoli

Esercitazione online

Rispondi alle domande dell'esercitazione online selezionando il link corrispondente tra quelli elencati in basso.

Potrai completare i quesiti tutte le volte che vorrai. Per accedere nuovamente ad un'esercitazione dopo aver selezionato il tasto Termina, basta cliccare di nuovo sul link corrispondente.

Per ogni domanda a cui rispondi, sullo schermo apparirà un feedback. L'esercitazione ti permetterà di familiarizzare con il formato del test vero e proprio e di abituarti a rispondere alle domande entro un tempo limite.

Il livello di difficoltà delle domande negli esempi non rappresenta necessariamente il livello di difficoltà del test vero e proprio.

Per qualunque domanda o problema, consulta le nostre pagine di Domande frequenti e Suggerimenti tecnici. 

Recomandări de exersare și pregătire

De ce sunt folosite testele de aptitudini?

Deseori angajatorii folosesc testele de aptitudini ca parte a procedurilor de evaluare pentru selecția și dezvoltarea personalului. Studiile au arătat că acestea reprezintă factori de predicție importanți pentru performanța la locul de muncă.

Testele vă ajută să:

 • vă demonstrați punctele forte
 • fiți evaluați corect pe baza unor criterii relevante pentru activitatea desfășurată
 • aflați mai multe despre punctele dvs. forte și nevoile de dezvoltare
 • luați decizii viitoare în carieră pe baza abilităților dvs.

Testele ajută angajatorii să:

 • selecteze persoanele cele mai adecvate pentru satisfacerea cerințelor la locul de muncă
 • identifice domeniile în care persoanele necesită dezvoltare suplimentară
 • obțină informații obiective despre abilitățile persoanelor

Teste practice online

Completați întrebările practice realiste cronometrate online selectând linkul adecvat de mai jos.

În timpul unui test practic, puteți completa întrebările de câte ori doriți. Pentru a accesa din nou un test practic după ce ați optat pentru Finalizare, trebuie doar să selectați din nou link-ul necesar.

Veți primi feedback pe ecran pentru fiecare întrebare la care răspundeți. Obiectivul testelor practice este să vă familiarizeze cu formatul testului real și cu încadrarea în limite stricte de timp.

Dificultatea întrebărilor exemplificative nu reprezintă neapărat și nivelul de dificultate al testului în sine.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, consultați paginile noastre de întrebări frecvente și recomandări tehnice. 

練習と準備のアドバイス

適性検査が利用される理由

雇用者は、しばしば職員の選考や養成のための査定評価プロセスに適性テストを利用します。これらが職場でのパフォーマンスに対する強力な予測能力を持つことが研究で明らかになっています。

検査では、応募者/職員は以下のことができます。

 • 自身が持っている強みを示す
 • 職務に関連する基準によって公平な評価を受ける
 • 自身の強みと開発の必要性を把握する
 • 能力に基づいて将来のキャリア決定を行う

雇用主は以下のことができます。

 • 職務の要求に最も適した人材を選定する
 • 個人がさらなる開発から利益を得られる可能性のある分野を特定する
 • 人の能力について客観的な情報を得る

オンライン練習テスト

下記の該当するリンクを選択して、オンラインで実際と同じ制限時間付きの練習問題を行ってください。

練習テストでは、問題は何度でも解くことができます。完了した後に練習テストに再アクセスするには、該当するリンクをもう一度選択してください。

解答した各問につき解説が画面上に表示されます。練習テストの目的は、実際のテストの形式と厳格な制限時間内の解答に慣れることです。

例題の難易度は、必ずしも本テストの難易度を表すものではありません。

お問い合わせや問題がありましたら、FAQ(よくあるご質問)および技術的なヒントのページをご確認ください。

Porady dotyczące ćwiczenia i przygotowań

Do czego służą testy zdolności?

Pracodawcy często stosują testy zdolności w ramach swoich procedur oceny mających na celu selekcję i rozwój zawodowy pracowników. Badania pokazują, że takie testy umiejętności pozwalają z dużą dokładnością przewidzieć wyniki osiągane w pracy.

Testy pomagają badanym:

 • zaprezentować swoje mocne strony
 • zostać sprawiedliwie ocenionymi w odniesieniu do stosownych kryteriów dla danego stanowiska
 • dowiedzieć się więcej o swoich mocnych stronach i potrzebach w zakresie rozwoju zawodowego
 • podejmować dalsze decyzje zawodowe na podstawie swoich zdolności

Testy pomagają pracodawcom:

 • wybierać ludzi najlepiej przystosowanych do wymogów na danym stanowisku
 • określać obszary, w których dane osoby mogą wymagać wsparcia
 • uzyskiwać obiektywne informacje na temat zdolności danej osoby

Próbne testy online

Odpowiedz na pytania próbne z realistycznym limitem czasowym, wybierając odpowiedni link poniżej.

Po przystąpieniu do testu próbnego można odpowiadać na pytania dowolną ilość razy. Aby ponownie przystąpić do testu próbnego po wybraniu opcji Zakończ, wystarczy ponownie wybrać odpowiedni link.

Otrzymasz na ekranie informacje zwrotne dla każdego pytania, na które została udzielona odpowiedź Celem testów próbnych jest zaznajomienie badanych z formatem rzeczywistego testu oraz z pracą z rygorystycznymi ograniczeniami czasowymi.

Trudność przykładowych pytań nie musi odpowiadać poziomowi trudności samego testu.

W razie dalszych pytań lub wątpliwości prosimy zapoznać się ze stronami Najczęstsze pytania oraz Porady techniczne. 

Entraînement et conseils pour se préparer

Pourquoi utilise-t-on des tests d'aptitudes ?

Les entreprises utilisent souvent des tests d'aptitudes dans leurs procédures d'évaluation pour la sélection et le développement de leurs équipes. La recherche montre que ces tests sont très puissants pour appréhender la performance professionnelle.

Les tests vous aideront à :

 • démontrer vos forces
 • être évalué(e) sur des critères professionnels pertinents
 • faire le point sur vos atouts et vos points de développement
 • faire des choix professionnels basés sur vos compétences

Les tests aident les entreprises à :

 • sélectionner les personnes en fonction de l'adéquation aux exigences du poste
 • identifier les domaines dans lesquels les personnes peuvent encore se développer
 • obtenir des informations objectives sur les compétences des personnes

Tests d'entraînement en ligne

Vous pouvez passer des tests d'entraînement chronométrés en ligne à l'aide des liens ci-dessous.

Comme il s'agit de tests d'entraînement, vous pouvez répondre aux questions autant de fois que vous le souhaitez. Pour accéder de nouveau au test après avoir cliqué sur Terminer, il vous suffit de cliquer de nouveau sur le lien.

Pour chaque question à laquelle vous aurez répondu, un retour sur votre réponse vous sera proposé. Le but de ces tests d'entraînement est de vous familiariser avec le format et les contraintes de temps du test réel.

La difficulté des questions d'exemple ne reflète pas nécessairement le niveau de difficulté du test en lui-même.

Pour toute question ou difficulté, n'hésitez pas à consulter notre FAQ (Foire aux questions) ainsi que notre page de Conseils Techniques. 

Tanácsok a gyakorláshoz és a felkészüléshez

Mire szolgálnak a képességtesztek?

A munkáltatók gyakran használnak képességteszteket az alkalmazottak kiválasztásával és fejlesztésével kapcsolatos döntési eljárásaikban. A kutatások szerint ezek a tesztek hatékony információkkal szolgálnak a várható munkateljesítménnyel kapcsolatban.

A tesztekkel:

 • tanúsíthatja az erősségeit
 • méltányosan mérhetők fel a képességei az állás szempontjából releváns kritériumok alapján
 • többet tudhat meg az erősségeiről, és arról, hogy mely területen van szüksége további fejlődésre
 • a karrierjével kapcsolatos jövőbeli döntéseit a képességei alapján hozhatja meg

A tesztek segítségével a munkáltatók:

 • az állásra leginkább megfelelő embereket választhatják ki
 • meghatározhatják, mely területeken lehet szükség további fejlődésre az adott személy vonatkozásában
 • objektív információkat kaphatnak az emberek képességeiről

Online gyakorlótesztek

Az alábbi linkekre kattintva online gyakorlóteszteket oldhat meg időhöz kötött feltételek mellett.

A gyakorlóteszt során tetszés szerinti alkalommal válaszolhat a kérdésekre. Ha a Befejezés gombra kattintva befejezte a tesztet, de szeretné ismét megnyitni, kattintson újra a megfelelő hivatkozásra.

Minden megválaszolt kérdésnél visszajelzést kap a képernyőn. Ezek a gyakorlótesztek arra szolgálnak, hogy megismerje a tényleges teszt felépítését, és hozzászokjon ahhoz, hogy szigorú időkorlátok között dolgozzon.

A példakérdések nehézsége nem feltétlenül tükrözi a tényleges teszt nehézségi szintjét.

Ha bármilyen további kérdése van, vagy problémába ütközne, tekintse meg a gyakran ismételt kérdéseket és a technikai tippeket tartalmazó oldalt.

Alıştırma ve Hazırlık Tavsiyeleri

Neden Yetenek Testleri kullanılıyor?

İşverenler, personel seçimi ve gelişimiyle ilgili değerlendirme prosedürlerinin bir parçası olarak sık sık yetenek testlerini kullanırlar. Araştırmalar bu testlerin iş yerindeki performansa dair güçlü öngörüler sağladığını göstermiştir.

Testler şunları yapmanıza yardımcı olur:

 • güçlü yönlerinizi göstermenize
 • işle ilgili kriterlerde adil bir şekilde değerlendirilmenize
 • güçlü yönleriniz ve geliştirilmesi gereken yönleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize
 • gelecekteki kariyer kararlarınızı yeteneklerinize göre almanıza

Testler işverenlerin şunları yapmalarına yardımcı olur:

 • işin gereksinimlerine en uygun kişileri seçmelerine
 • kişilerin daha fazla geliştirilmesi gereken yönlerini tespit etmelerine
 • kişilerin yetenekleriyle ilgili objektif bilgiler edinmelerine

Çevrimiçi Alıştırma Testleri

Aşağıda istediğiniz bağlantıyı seçerek internet üzerinden gerçeğe uygun, süreli alıştırma sorularını cevaplayın.

Alıştırma testinde soruları tekrar tekrar istediğiniz kadar cevaplayabilirsiniz. Bitir'e tıkladıktan sonra bir alıştırma testine yeniden girmek isterseniz ilgili bağlantıyı tekrar seçmeniz yeterli olacaktır.

Cevapladığınız her soru için ekranda size geri bildirim sunulacaktır. Alıştırma testlerinin amacı, sizi gerçek test formatına ve katı süre sınırlamaları altında çalışmaya alıştırmaktır.

Örnek soruların zorluk düzeyi testin zorluk seviyesini yansıtmayabilir.

Başka sorularınız veya sorunlarınız varsa lütfen SSS (Sık Sorulan Sorular) ve Teknik İpuçları sayfalarımızı inceleyin.

Övnings- och förberedelseråd

Varför används lämplighetstest?

Arbetsgivare använder ofta lämplighetstest som en del av den urvalsprocess som tillämpas vid val och utveckling av personalstyrkan. Forskning har visat att de är kraftfulla prediktorer när det gäller arbetsprestation.

Testen hjälper dig:

 • att demonstrera dina starka sidor
 • att bli rättvist bedömd efter arbetsrelevanta kriterier
 • att få reda på mer om dina starka sidor och dina utvecklingsbehov
 • att fatta framtida karriärbeslut baserat på dina förmågor.

Testen hjälper arbetsgivaren:

 • att välja de individer som är bäst lämpade för jobbet
 • att identifiera områden som individer skulle behöva vidareutveckla
 • att erhålla objektiv information om individers förmågor

Webbaserade övningstest

Svara på realistiskt tidsbegränsade exempelfrågor genom att klicka på den relevanta länken nedan.

Medan du gör övningstestet kan du svara på frågorna hur många gånger du vill. För att få tillgång till ett övningstest efter att du har tryckt på knappen Avsluta, klicka på länken igen.

Du kommer att få feedback på alla svar du ger. Syftet med övningstestet är att öva upp din förståelse för testformatet och din förmåga att arbeta under strikta tidsbegränsningar.

Exempelfrågornas svårighetsgrad representerar inte nödvändigtvis det faktiska testets svårighetsgrad.

Om du har fler frågor eller stöter på några problem, se våra sidor FAQ (vanliga frågor) och Teknisk support. 

Συμβουλές για εξάσκηση και προετοιμασία

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τεστ ικανοτήτων;

Οι εργοδότες χρησιμοποιούν συχνά τεστ ικανοτήτων ως μέρος των διαδικασιών αξιολόγησης για την επιλογή και ανάπτυξη του προσωπικού. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα τεστ ικανοτήτων μπορούν να προβλέψουν σε σημαντικό βαθμό την απόδοση στο εργασιακό περιβάλλον.

Τα τεστ ικανοτήτων σας επιτρέπουν:

 • να αξιολογηθείτε δίκαια με αυστηρά εργασιακά κριτήρια
 • να επιδείξετε τις ικανότητές σας
 • να ενημερωθείτε για τα δυνατά σημεία σας και τις πλευρές που επιδέχονται βελτίωση
 • να λάβετε αποφάσεις για τη μελλοντική σταδιοδρομία σας με βάση τις ικανότητές σας

Τα τεστ ικανοτήτων επιτρέπουν στους εργοδότες:

 • να επιλέξουν τα κατάλληλα άτομα για τον εκάστοτε ρόλο
 • να προσδιορίσουν τους τομείς ανάπτυξης που θα ωφελούσαν τους εργαζομένους
 • να αποκτήσουν αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων

Διαδικτυακά τεστ εξάσκησης

Συμπληρώστε ερωτήσεις χρονομετρημένες σε πραγματικό χρόνο επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις ερωτήσεις του τεστ εξάσκησης όσες φορές επιθυμείτε. Αν έχετε πατήσει ήδη το πλήκτρο Τέλος και θέλετε να ξεκινήσετε εκ νέου κάποιο τεστ εξάσκησης, απλώς πατήστε ξανά τον σχετικό σύνδεσμο.

Θα λάβετε σχόλια για κάθε ερώτηση που θα απαντήσετε. Τα τεστ εξάσκησης έχουν δημιουργηθεί για να σας εξοικειώσουν με τη μορφή του τεστ και να σας μάθουν να εργάζεστε μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο.

‬Ο βαθμός δυσκολίας των παραδειγμάτων δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα το βαθμό δυσκολίας του ίδιου του τεστ.‭

Για περαιτέρω απορίες ή τυχόν προβλήματα, συμβουλευτείτε τη σελίδα FAQ (Συχνές Ερωτήσεις) και τη σελίδα με τις Τεχνικές Συμβουλές. 

연습 및 준비 조언

직무적성 검사가 필요한 이유는 무엇입니까?

직무적성 검사는 보통 인력 선발 및 육성을 위한 평가 절차의 일환으로 활용됩니다. 많은 연구에서 직무적성 검사는 업무 성과를 예측하는 중요한 변수임이 확인되었습니다.

검사를 통해 응시자는 다음과 같은 도움을 받을 수 있습니다.

 • 자신의 강점을 입증할 수 있습니다.
 • 직무 관련 평가 기준에 따라 공정하게 평가받을 수 있습니다.
 • 자신의 강점과 개발 필요성을 파악할 수 있습니다.
 • 자신의 역량에 따라 향후 진로 계획을 결정할 수 있습니다.

검사를 통해 고용주는 다음과 같은 도움을 받을 수 있습니다.

 • 해당 직무의 요구사항에 맞는 인력을 선별할 수 있습니다.
 • 개인별 개발 필요 영역을 파악할 수 있습니다.
 • 응시자의 역량에 대한 객관적인 정보를 얻을 수 있습니다.

온라인 모의검사

아래에서 적합한 링크를 클릭하여 시간 제한이 있는 온라인 실전 연습문제를 풀어보십시오.

모의검사를 진행하는 동안 원하는 만큼 문제를 다시 풀어볼 수 있습니다. 모의검사 완료를 선택한 후 다시 시작하려면, 해당 링크를 다시 클릭하시기만 하면 됩니다.

제출된 모든 답안에 대한 피드백이 화면상 제공됩니다. 모의검사의 목적은 응시자가 실제 검사 방식 및 시간제한 내에 문제를 푸는 것에 익숙해지도록 돕는 것입니다.

예제 문제의 난이도가 반드시 실제 검사의 난이도를 반영하는 것은 아닙니다.

문의 사항이나 문제가 있는 경우 자주 묻는 질문 (FAQ)  및 기술 지원 페이지를 확인하여 주시기 바랍니다.