Introducing Wave® Focus Styles

This page is designed to help you understand how to approach the Focus Styles questionnaire. The questionnaire explores a person's motives, preferences, needs and talents within a work context. Research has demonstrated that Saville Assessment Wave® questionnaires are powerful predictors of a wide variety of performance and behaviour at work.

Completing Focus Styles

The questionnaire is presented in blocks of six statements which you are asked to rate on a nine-point scale, ranging from 1 - 'Very Strongly Disagree' to 9 - 'Very Strongly Agree'. Please enter your responses by selecting the appropriate rating for each statement. You must respond to every statement to progress to the next page.

If you give the same rating for two or more statements, these statements may be presented to you again. You will be asked to indicate which statement is most like you and which statement is least like you.

Example

I am the kind of person who...

Statement 1:needs to tell people when I disagree with them

Selected: Agree

Statement 2:is motivated by the opportunity to learn

Agree
Selected: Agree

Statement 3:wants to receive feedback on my performance

Unsure
Selected: Unsure

Statement 4:gets enjoyment from establishing rapport with people

Strongly Disagree
Selected: Strongly Disagree

Statement 5:finds communicating in writing enjoyable

Very Strongly Agree
Selected: Very Strongly Agree

Statement 6:likes working as part of a team

Very Strongly Agree
Selected: Very Strongly Agree

In the example, the respondent has indicated that they:

 • agree that they need to tell people when they disagree with them
 • agree that they are motivated by the opportunity to learn
 • are unsure whether or not they want to receive feedback on their performance
 • strongly disagree that they get enjoyment from establishing rapport with people
 • very strongly agree that they find communicating in writing enjoyable
 • very strongly agree that they like working as part of a team

Because the respondent has given the same rating to two pairs of statements, these are presented again and the respondent is asked to indicate which statement is most like them and which statement is least like them.

I am the kind of person who...

Statement 1:needs to tell people when I disagree with them

Least

Statement 2:is motivated by the opportunity to learn

Statement 3:finds communicating in writing enjoyable

Statement 4:likes working as part of a team

Most

How to approach Focus Styles

When completing the questionnaire, it is important you consider the following points:

 • When responding to each statement, be as discerning as possible by using the full range of responses, from 'Very Strongly Disagree' to 'Very Strongly Agree'.
 • Some statements are about being good at something whereas others are about what you prefer, need, or are interested in.
 • Please read each statement very carefully as what you are good at and what you feel you need may be very different.
 • Please be as honest as you can. There is no one right or wrong answer; job roles vary and there are many ways of being effective in any one job.
 • A number of response checks are built into the questionnaire to validate the consistency of your responses. Your responses will also be verified against other information collected.
 • Before you complete the questionnaire, you may find it useful to reflect on your own work style. You may also find it useful to consider any feedback you have received from others on your style at work.
 • Try to answer from a work perspective as much as possible.
 • The questionnaire is best completed when you are alert and free from interruptions.
 • If you have any special requirements, it is important that you make these known immediately to allow appropriate accommodations to be made.

Giới thiệu về Wave® Focus Styles

Trang này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách tiếp cận bảng câu hỏi của Focus Styles. Bảng câu hỏi sẽ khám phá động cơ, sở thích, nhu cầu và tài năng của một người trong môi trường công việc. Nghiên cứu đã chứng minh rằng bảng câu hỏi của Saville Assessment Wave® là những yếu tố dự báo hiệu quả về nhiều loại hiệu suất và hành vi trong công việc.

Hoàn thành bảng câu hỏi Focus Styles

Bảng câu hỏi được trình bày thành các phần. Mỗi phần gồm sáu câu. Bạn phải đánh giá trên thang điểm chín, từ 1 - 'Hoàn toàn rất không đồng ý' đến 9 - 'Hoàn toàn rất không đồng ý'. Vui lòng nhập câu trả lời của bạn bằng cách chọn đánh giá thích hợp cho mỗi tuyên bố. Bạn phải trả lời cho từng phát biểu để có thể chuyển sang trang tiếp theo.

Nếu bạn đưa ra cùng một đánh giá cho hai phát biểu trở lên, những phát biểu này có thể sẽ được hiện lại cho bạn một lần nữa. Bạn sẽ được yêu cầu cho biết phát biểu nào giống bạn nhất và phát biểu nào ít giống bạn nhất.

Ví dụ

Tôi là kiểu người...

Phát biểu 1:cảm thấy cần nói với mọi người khi tôi không đồng ý với họ

Đã chọn: Đồng ý

Phát biểu 2:cảm thấy được khích lệ bởi cơ hội để học hỏi

Đồng ý
Đã chọn: Đồng ý

Phát biểu 3:muốn nhận phản hồi về hiệu suất của tôi

Không chắc
Đã chọn: Không chắc

Phát biểu 4:cảm thấy được niềm vui từ việc tạo kết nối với mọi người

Rất không đồng ý
Đã chọn: Rất không đồng ý

Phát biểu 5:cảm thấy được niềm vui khi giao tiếp bằng văn bản

Hoàn toàn rất đồng ý
Đã chọn: Hoàn toàn rất đồng ý

Phát biểu 6:thích làm việc trong nhóm

Hoàn toàn rất đồng ý
Đã chọn: Hoàn toàn rất đồng ý

Trong ví dụ, người trả lời đã chỉ ra rằng họ:

 • đồng ý rằng họ cần nói cho mọi người biết khi họ không đồng ý với họ
 • đồng ý rằng họ được thúc đẩy bởi cơ hội học hỏi
 • không chắc liệu họ có muốn nhận phản hồi về hiệu suất của họ hay không
 • rất không đồng ý rằng họ cảm thấy thích thú từ việc tạo kết nối với mọi người
 • hoàn toàn rất đồng ý rằng họ thấy vui khi giao tiếp bằng văn bản
 • hoàn toàn rất đồng ý rằng họ thích làm việc trong nhóm

Bởi vì người trả lời đã đánh giá giống nhau cho hai cặp phát biểu, chúng sẽ được hiện lại và người trả lời được yêu cầu chỉ ra câu nào giống họ nhất và câu nào ít giống họ nhất.

Tôi là kiểu người...

Phát biểu 1:cảm thấy cần nói với mọi người khi tôi không đồng ý với họ

Ít giống nhất

Phát biểu 2:cảm thấy được khích lệ bởi cơ hội để học hỏi

Phát biểu 3:cảm thấy được niềm vui khi giao tiếp bằng văn bản

Phát biểu 4:thích làm việc trong nhóm

Giống nhất

Cách tiếp cận Focus Styles

Khi hoàn thành bảng câu hỏi, điều quan trọng là bạn phải xem xét các điểm sau:

 • Khi trả lời từng phát biểu, hãy phân biệt rõ ràng bằng cách sử dụng đầy đủ các câu trả lời, từ 'Hoàn toàn rất không đồng ý' đến 'Hoàn toàn rất đồng ý'.
 • Một số phát biểu sẽ nói về việc bạn giỏi một cái gì đó trong khi những câu khác thì nói về những gì bạn thích, cần hoặc quan tâm.
 • Vui lòng đọc kỹ từng phát biểu vì điều bạn giỏi và điều bạn cảm thấy cần có thể rất khác nhau.
 • Hãy trung thực nhất có thể. Không có câu trả lời đúng hay sai; các vai trò công việc khác nhau và có nhiều cách để đạt được hiệu quả trong bất kỳ một công việc nào.
 • Việc kiểm tra câu trả lời sẽ được tích hợp vào bảng câu hỏi để xác nhận tính nhất quán của các câu trả lời của bạn. Các câu trả lời của bạn cũng sẽ được xác minh dựa trên các thông tin khác đã được thu thập.
 • Trước khi hoàn thành bảng câu hỏi, bạn có thể thấy hữu ích khi suy ngẫm về phong cách làm việc của chính mình. Bạn cũng có thể sẽ thấy hữu ích khi xem xét bất kỳ phản hồi nào bạn đã nhận được từ những người khác về phong cách của bạn tại nơi làm việc.
 • Hãy cố gắng trả lời từ góc độ công việc càng nhiều càng tốt.
 • Bảng câu hỏi được hoàn thành tốt nhất khi bạn tỉnh táo và không bị gián đoạn.
 • Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, điều quan trọng là bạn phải thông báo những yêu cầu này ngay lập tức để cho phép thực hiện các biện pháp thích hợp.